Søvn og psykisk helse henger sammen

Barn med søvnlidelser har økt risiko for å få psykiske problemer, konkluderer forskere ved NTNY. Å sove dårlig eller for lite har konsekvenser for hvordan barnet fungerer i det daglige, men nå er det altså bevist at det kan ha følger på sikt.

Det er helt vanlig at barn i perioder sover dårlig, men hos noen er problemene så store at det er snakk om en lidelse. Hvor stor andel som har en faktisk lidelse, har forskerne ikke tall på. Studien baserer seg på intervjuer med foreldre til 1000 fireåringer, og 800 av disse ble fulgt opp igjen etter to år.

sove_liteSøvnløshet (insomni) er den vanligste søvnlidelsen. 17% av fireåringene i undersøkelsen hadde insomni, og disse hadde ved seksårsalder økt risiko for symptomer på angst, depresjon og adferdsforstyrrelser.

Funn fra studien tyder på at sammenhengen går begge veier – dårlig søvn kan gi psykiske problemer og psykiske problemer kan gi dårlig søvn. Årsakene kan være biologisk bestemt, eller at lite søvn gir generell funksjonsnedsettelse med økt risiko for andre problemer. På samme måte som psykiske symptomer kan føre til at man fungerer dårligere i hverdagen, og derfor gi dårligere søvn.

Kilde: forskning.no