Visste du at barnehagen måler språkutviklingen til barnet ditt?

De fleste barn sier sine første tydelige ord omtrent samtidig som de begynner i barnehagen. Der kartlegges det nøye hvor godt språket utvikler seg videre. Detaljerte planer beskriver hvordan personalet skal følge med på barnets språk gjennom hele barnehagetiden.

Et ord må høres hundrevis av ganger før barnet forstår det og etter hvert lærer å si det selv. Hvor mange ord barnet har hørt før det selv sier sine første, og hvor «matnyttig» de voksne har snakket til barnet, er avgjørende for hvor godt språket utvikler seg videre.  Så hvor mye og hvordan du prater med barnet nå, vil gjenspeiles i første måling i barnehagen.

Barnets gener og hørsel vil også påvirke språkutviklingen og noen ganger gjøre det vanskeligere for barnet å følge normal utvikling. Da kan ekstra stimulering hjemme være av enda større betydning.

Hva er TRAS og hvordan brukes det i barnehagen?

Mange barnehager bruker verktøyet TRAS for observasjon av språkutvikling. Det tas i bruk fra barnet er to år. TRAS er et arbeidsverktøy for de ansatte, så informasjonen brukes for å legge til rette for et godt språkmiljø i den gruppen barnet ditt er med i. Det er først og fremst barnets norske språk som observeres, så om barnet snakker et annet språk hjemme, vil du bli bedt om å fortelle om utviklingen i morsmålet. Gjennom systematisk observasjon, logging og samtaler med deg, foreslår personalet tiltak for å støtte den videre utviklingen av språket.

Dette observeres og logges i TRAS:
  • Samspill
  • Kommunikasjon
  • Oppmerksomhet
  • Språkforståelse
  • Språklig bevissthet
  • Uttale
  • Ordproduksjon
  • Setningsproduksjon
Har du gitt ditt samtykke til at informasjonen logges?

Det kreves skriftlig samtykke fra deg for å bruke TRAS, og du har reservasjonsrett. Det er fordi informasjon om barns ferdigheter regnes som sensitive personopplysninger. Du har rett til innsyn i opplysningene og til informasjon om hvordan de lagres og benyttes.

«Barnehagens vurdering av barnets språkutvikling skal presenteres og drøftes med foresatte gjennom hele barnehagetiden.»

To ganger i året skal du inviteres til foreldresamtale, og språkutviklingen skal være ett av flere tema i samtalene. Da skal du få informasjon om hvordan barnehagen jobber med språk, og en vurdering av ditt barns språkutvikling. Du blir mest sannsynlig også spurt om hva du selv tenker om barnets språk, og hva du kan bidra med hjemme for å støtte utviklingen. Sammen skal dere bli enige om hva neste steg skal være.

Mer informasjon om TRAS fra Lesesenteret

Hvorfor følger man så nøye med på språkutviklingen?

Først og fremst for at barnet skal få tidlig hjelp hvis det trenger det. Undersøkelser viser at barn som begynner tidlig i barnehage, har lavere risiko for forsinket språkutvikling. I Oslo kommunes standard for oppfølging av språkutvikling oppsummeres det slik:

«Systematisk arbeid med språk i barnehagen kan bedre barns språkutvikling på viktige områder. Det er en sammenheng mellom godt språk i barneårene, senere skoleresultater og mindre risiko for å falle ut av arbeidslivet.»

Godt språk er altså superviktig for barnets fremtid.

Hva kan du gjøre hjemme?

Veldig mye! Prat med barnet ditt om alt du ser og gjør, syng for det så ofte du kan og vil, ta barnet på fanget og les høyt, for selv babybøker inneholder mange ord vi ikke bruker i hverdagsspråket. Bruk også kroppsspråk og snakk om det barnet er opptatt av der og da. Hent mer inspirasjon fra bloggen:

Få de beste tipsene til hvordan du kan støtte barnets språkutvikling her

Og hvordan du styrker ordforrådet